Een van de eerste ontwerptaken na de aankoop van een kavel is om een grondplan te maken van het nieuwe bedrijf. In de praktijk wordt ten eerste rekening gehouden met het optimaal benutten van de beschikbare ruimte voor kasoppervlak. Daarnaast wordt er gekeken naar bedrijfslogistiek en praktische zaken zoals bijvoorbeeld de ligging van toegangswegen. Als er dan keus overblijft voor de oriëntatie van de kas ten behoeve van lichttoetreding, kan middels de Kasontwerp Calculator de invloed van deze keuze bekeken worden.

De oriëntatie van de kas, in combinatie met de dakhelling, bepaald onder welke hoeken het licht gedurende het jaar invalt. Uitgaande van een 'standaard' dakhelling (22 - 23°) varieert de invalshoek van het zonlicht van 30° tot 90° op beide kanten van het kasdek bij een noord-zuid oriëntatie van de nok. Bij een oost-west oriëntatie varieert de invalshoek van 5° tot 90° aan de zuidkant (links van de nok) en van 50° tot 90° graden aan de noordkant (rechts van de nok). De hoeveelheid licht is echter niet gelijk verdeeld over deze hoeken. In onderstaande grafieken wordt de verdeling van het licht naar invalshoek weergegeven voor beide kas oriëntaties. Om meer inzicht te krijgen welke invalshoeken voorkomen tijdens bijvoorbeeld de winter, kan de Coating Calculator gebruikt worden.


Jaarlijkse lichtverdeling per invalshoek voor een Venlo kas met nokrichting noord-zuid en dakhelling 23°.


Jaarlijkse lichtverdeling per invalshoek voor een Venlo kas met nokrichting oost-west en dakhelling 23°.


Deze invalshoeken zijn relevant aangezien de transmissie van kasdekmateriaal er van afhankelijk is. Hoekafhankelijke transmissie van het kasdekmateriaal wordt uitgebreider besproken in de sectie Transmissie. Onderstaande grafiek geeft een beeld van de invloed van de kasoriëntatie op de transmissie van de kas.Jaarlijks verloop van de lichttransmissie van een Venlo kas met een dakhelling van 22° voor verschillende kasoriëntaties. De transmissie is berekend als de PAR etmaalsom in de kas gedeeld door PAR etmaalsom buiten en is gewogen naar directe en diffuse straling.


Te kort aan natuurlijk daglicht kan een beperkende factor zijn met name in de winterperiode. Voor zowel helder als diffuus glas geldt dat een oost-west oriëntatie van de nok het meest gunstig is voor lichtinval tijdens de winter. Over het hele jaar genomen is een noord-zuid oriëntatie iets gunstiger omdat er meer licht wordt doorgelaten tijdens de zomermaanden.

Bekijk uw kas of kavel eens vanuit de lucht aan de hand van google maps: