You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

In een natuurinclusieve landbouw houdt een ondernemer bij alle activiteiten rekening met de natuur op en rond zijn bedrijf: de wilde planten en dieren op zijn erf, akker, weiland, maar ook in naastgelegen bosjes of water.

  • Je kunt die natuur ontzien door bij het maaien rekening te houden met weidevogels bijvoorbeeld, of de uitspoeling van meststoffen te beperken.
  • Je kunt de natuur ook gebruiken in de bedrijfsvoering zoals bij de beheersing van ziekten en plagen met natuurlijke vijanden.
  • Door te werken aan een gezonde bodem kun je werken aan de weerbaarheid van gewassen waardoor je gezondere gewassen kunt telen. Die natuurlijke processen worden ook wel ecosysteemdiensten genoemd.
  • Je kunt de natuur een handje helpen door bloeiende akkerranden aan te leggen, houtsingels te onderhouden of actief aan weidevogelbeheer te doen.

(Kievit, foto Shutterstock)

De overheid vindt natuurinclusieve landbouw belangrijk. Uit veel onderzoek blijkt dat het niet goed gaat met de natuur in Nederland. Op het platteland staat de biodiversiteit in het agrarisch gebied sterk onder druk door intensivering van de landbouw. Zo daalt het aantal weidevogels, vlinders en bijen. Sinds 1990 is  weidevogelpopulatie met 40% is afgenomen.

Relatie tussen intensiviteit bedrijfsvoering en biodiversiteit (Felixx, 2016).

Door lage prijzen, oplopende kosten en strengere eisen aan milieu en dierenwelzijn staat ook de landbouw onder druk. De overheid wil dat de landbouw ook in de toekomst – over 10 jaar – kan zorgen voor een duurzame voedselvoorziening: die rekening houdt met natuur, en die tegelijkertijd ook economisch rendabel is.