Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Divbox

verdieping biologische middelen gewasbescherming

Alle in de biologische teelt toegestane middelen zijn opgenomen op de zgn. input-lijst van SKAL: Biologische inputlijst . Je kunt op deze lijst zoeken op soort input (categorie) en type gewasbescherming (sub-categorie), producent en productnaam. Alleen producten die op deze lijst zijn opgenomen mogen worden gebruikt. De lijst bevat echter geen product-informatie, gebruikshandleidingen e.d..

Zie voor uitleg en registratie van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen SKAL-pagina voorwaarden gewasbescherming .

verdieping kennis van ziekten en plagen en mogelijke bestrijding

Heel veel informatie vind je op de Beeldenbank ziekten, plagen en onkruiden . Hier kun je ziekten en plagen zoeken op naam (alfabet) maar ook per gewas. Van alle aantastingen vind je foto's om ze te kunnen herkennen. Per ziekte of plaag worden aanwijzingen gegeven over bestrijding (soms specifiek biologisch. Let op: niet alle aanbevolen middelen zijn in de biologische teelt toegestaan. Zoek in geval van twijfel op de Biologische inputlijst van SKAL). De site bevat ook info over inzet van natuurlijke vijanden.

Heel veel lesmateriaal over plantgezondheid vind je in het dossier leermateriaal plantgezondheid op groen kennisnet. Hier is evenwel weinig bij dat specifiek over biologische teelt gaat.

Over nieuwe ontwikkelingen in biologische bestrijding artikel Hoger niveau biologische gewasbescherming

Over bestrijding van de Suzuki fruitvlieg met behulp van lokstoffen: brochure Suzuki Trap .

verdieping preventie en inzet van natuurlijke bestrijders

Zie voor een algemeen overzicht de pagina Natuurlijke vijanden op de Beeldbank. Je kunt op soort natuurlijke vijand zoeken, met duidelijke beelden en info over toepassing.

brochure Plaaginsecten en natuurlijke vijanden in de aardappelteelt

Over Artemisia als bankerplant .

Veel info is te vinden op de site van leverancier van biologische bestrijders Koppert Biological Systems .

verdieping preventie en bestrijding van bodemziektes (bodempathogenen)

Heel veel kennis over preventie van bodemziektes is te vinden in het rapport Beheersing van bodempathogenen door bodemgezondheidsmaatregelen . Hierin zijn per (akkerbouw)gewas de beschikbare informatie over bodempathogenen en bodemparasieten en de preventie ervan samengevat. Het meeste is direct bruikbaar in de biologische teelt.

Deze kennis wordt heel handig ontsloten in een online Tool: Gezondgewastool . Hierin kun je een bepaalde bodemziekte (bodempathogeen of bodemparasiet) koppelen aan een bodembewerking of bodemgezondheidsmaatregel, en meteen zien of deze effectief is tegen die bodemziekte. Alle maatregelen zijn ook toepasbaar in de biologische teelt. Bij iedere koppeling ziekte/maatregel zit een toelichtende tekst over de betreffende bodemziekte en de werking van de specifieke maatregel(en) ertegen.

Specifiek over parasitaire aaltjes is alles te vinden in het aaltjesschema .

verdieping mechanische bestrijding, voorbeeld kevermepper

Er zijn weinig voorbeelden van mechanische bestrijding van plaaginsecten. Een recent voorbeeld is de 'kevermepper', een apparaat om coloradokevers en hun larven letterlijk van de aardappelplanten af te meppen. Coloradokevers kunnen een hardnekkige plaag zijn in (biologische) aardappels. Er kunnen toegestane bestrijdingsmiddelen worden ingezet, maar die doden ook andere insecten, waaronder natuurlijke bestrijders. De kevermepper werkt selectiever. Er is zelfs gedacht aan een vluchtroute voor de lieveheersbeestjes (ook een kever): filmpje Kevermepper mept coloradokevers van aardappelplanten . Een mooi voorbeeld van innovatie in de bio-landbouw.


...