Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

De Groene Kennis Coöperatie (GKC) is een innovatieplatform waar (alle) groene onderwijs- en onderzoeksinstellingen samen met bedrijfsleven en maatschappij werken aan kenniscirculatie en benutting van groene kennis. Vanuit het hiermee verbonden programmateam Dierenwelzijn is de vraag van het onderwijs en bedrijfsleven om leermateriaal over het maatschappelijke thema dierenwelzijn omgezet in een project.Colofon
De samenwerkende partijen in dit project waren: de Dierenbescherming, ministerie van LNV, Groen Kennisnet, Hogeschool Van Hall Larenstein Leeuwarden, CITAVERDE College Horst, AOC Oost Zone.college Almelo, Wageningen UR Livestock Research en het Ontwikkelcentrum. Doelstelling van het project was het realiseren van leermiddelen voor groenonderwijs en de medewerkers van de Dierenbescherming, én kennisdoorstroming naar het bedrijfsleven te realiseren.
Deze cursus wordt door de Dierenbescherming zelf aan haar medewerkers aangeboden, via de Educatieve Contentcatalogus (ECC) is deze beschikbaar voor het groenonderwijs en via het Groen Kennisnet benaderbaar voor het bedrijfsleven en maatschappij.
Met de cursus hopen de makers
Met de cursus (wiki) hopen de samenwerkende partijen een bijdrage te kunnen leveren aan het bewustwordingsproces rondom het welzijn van dieren bij (toekomstige) beroepsbeoefenaars en vrijwilligers die met dieren werken. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde inhoud of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan een van de samenwerkende partijen te worden verzocht.

Aan deze wiki werkten mee:
Marko Ruis (contactpersoon: marko.ruis@wur.nl), Wageningen Livestock Research, Hogeschool VHL
Inge Luyten, Elly von Jessen, Marijke de Jong-Timmerman, Karin Bolderman: De Dierenbescherming
Hans Hilverda, Martijn Smeets: CITAVERDE College Horst
Gijsbert Heemink: Zone.college Almelo

Daarnaast is er een bijdrage geleverd door:
Jacoline van Liere: Nordwin College
Harm Rijneveld: Aeres MBO Barneveld
Tjalling Huisman, Hans Hopster: Hogeschool Van Hall Larenstein
Jan Hulsen: Vetvice  
Kees van Berkel: Harlan
Karina Doornbos: Freelancer voorlichting, educatie en ontwikkeling
Marijke Steenbergen: Steenbergen Opleiding & Advies
Brigitte Meinen: Studio Maan
Hester Wobben: Ontwikkelcentrum
Françoise Divanach: Ministerie van LNV
Rob van Genderen, Esther Jacobs, Paulien van Vredendaal: Groen Kennisnet

ARKA media BV - Beeldcreatie, beeldverwerving en beeldbewerking
Melkveeproefbedrijf Nij Bosma Zathe – Opname locatie
Papegaaienpark Veldhoven – Opname locatie
De Passiehoenderhof, Lelystad – Opname locatie


Disclaimer
De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van deze wiki:

  • De auteurs spannen zich in te waarborgen dat de informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen volledig en juist is. Daarentegen kunnen de auteurs niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze wiki gevonden wordt;
  • De auteurs behouden het recht om de op deze site vermelde informatie op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. De auteurs nodigen anderen graag uit om informatie aan te dragen om content te verrijken en up-to-date te houden, en/of nieuwe content toe te voegen. Voor informatie, aanvullingen of opmerkingen kun je de contactpersoon mailen: marko.ruis@wur.nl;
  • De content is vrij in te zetten en te delen, maar op onderdelen zoals beeldmateriaal kan auteursrecht rusten;