Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Grutto, foto Shutterstock

Oevering is uit het project van Friesland Campina, het WNF en de Rabobank gestapt, waarin een eerste stap gemaakt wordt naar verdere differentiatie van de melkprijs. Hierin werd onvoldoende voortgang geboekt. Zijn prestaties op het gebied van de biodiversiteit kwamen niet tot uiting in een hogere melkprijs. Daarom is hem geadviseerd om te schakelen naar biologisch. Daar is hij sinds april 2016 mee bezig. Echter het leveren van melk als biomelk aan Friesland Campina kan nog wel even duren aangezien hiervoor een wachtlijst is. Oevering vindt het jammer dat WNF blijkbaar niet in staat is een partij als Friesland Campina te bewegen om flinke stappen te zetten op het gebied van biodiversiteit. Een andere mogelijkheid is om ‘biodiversiteitsmelk’ als een aparte melkstroom op de markt te zetten. De Gildeboeren ontwikkelen dit verder. Oevering bekijkt samen met een adviseur wat hij per perceel kan doen aan biodiversiteit. Ook op de relatief intensief beweide percelen.Oevering wil graag aan andere boeren in het gebied laten zien dat je op een melkveehouderijbedrijf ook heel goed natuur kunt produceren, vooral door het natuurgras in het rantsoen te gebruiken. Het natuurland biedt mogelijkheden om verder te kunnen extensiveren. De perspectieven voor agrarisch natuurbeheer in het algemeen hangen volgens Oevering heel sterk samen met de toekomstverwachtingen van de veehouders en natuurlijk ook met de economische ontwikkelingen. Veel melkveehouders zitten helaas nog niet te wachten op het agrarisch natuurbeheer. De collectieven kunnen daar weliswaar wat verandering in brengen, maar dat zal nog veel tijd en aandacht vergen.

...