hydroponics, foto Shutterstock

Slateelt op water, foto Shutterstock

Teeltsysteem en substraat

In een vertical farm is de teelt altijd los van de natuurlijke bodem. De teelt maakt gebruik van substraat of teelt zonder substraat op een laagje water of water dat langs de wortels stroomt. De keuze van het substraat en teeltsysteem hangen nauw samen met de keuze voor het gewas. In principe zijn in een vertical farm dezelfde technieken toepasbaar als bij teelt los van de natuurlijke bodem in een kas. Belangrijke aandachtspunten zijn het ziekte vrij houden van het teeltsysteem. Om te voorkomen dat een mogelijk besmetting niet snel door het hele systeem verspreid wordt zijn compartimentering en mogelijkheid van ontsmetting van de recirculerende voedingsoplossing nodig.

Watergeefsysteem

Er zijn verschillende watergeefsystemen: druppelsysteem per plant, een eb-vloed systeem, teelt in een laagje water dat wordt ververst,  NFT (Nutrient Film Technique). Die technieken zijn niet anders dan in een kas. Als het nodig is zou je ook het hele gewas nat kunnen maken met een sproei-installatie. In alle gevallen waar met water wordt gewerkt is electriciteit een aandachtspunt. Je kunt denken aan elektrische installaties en aansluitpunte. Je moet kortsluiting en andere storingen door vocht voorkomen.

In het ontwerp van het watergeefsysteem moet je rekening houden met afstanden die moeten worden overbrugd, de stroomsnelheid van het water en de snelheid van verversing.  

Voeding     

Om een plant te laten groeien is voeding nodig. Deze bestaat uit de voedingselementen bestaande uit hoofdelementen, NH4, K, Ca, Mg, Na, NO3, SO4, P, Cl, en spoorelementen Fe, Mn, Zn, B, Cu, Si.
De voeding kas als vloeibare meststoffen worden gegeven. Voor elk gewas is een eigen verhouding en concentratie van voedingselementen nodig, dit geeft samen de EC van de voedingsoplossing. Hoeveel meststoffen er in het water zitten bepalen we met een EC meter die de hoeveelheid opgeloste meststoffen (zouten) in water meet. EC staat voor Electrical conductivity of wel geleidbaarheid.

Verder is ook de pH van een waterige oplossing belangrijk. De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing.

Een simpelere methode is een systeem met een A- en B-bak gebaseerd op vaste meststoffen.  Bij veel publicaties over vertical farming wordt de plantenvoeding niet als belangrijk onderdeel genoemd, maar voor een optimaal functioneren van de groei is voeding een basis voorwaarde. Die moet goed worden gevolgd en gestuurd. Daarbij is hergebruik (recirculatie) zoals in de kassen toegepast nodig om geen overbodige lozingen van voedingsstoffen te krijgen.

Meer informatie

High Tech Horticulture