Kruidenrijk grasland is grasland dat naast gras ook uit vlinderbloemigen en andere kruiden bestaat. Dit type grasland is een belangrijk onderdeel van functionele agrobiodiversiteit op een melkveebedrijf. Daarnaast is het uitermate belangrijk voor specifieke soorten zoals weidevogels in combinatie met een lagere bemesting en een uitgestelde maaidatum.

Dat kruidenrijk grasland ook functioneel is voor de bedrijfsvoering, vindt nog niet veel erkenning. Toch draag een kruidenrijk grasland bij aan diergezondheid, droogtetolerantie en stabiliteit van de productie.

Kruidenrijke graslanden zijn vaak oude graslanden: hoe ouder het grasland, hoe minder bodembewerking is toegepast, hoe meer het ecosysteem intact blijft, hoe meer kans voor diversiteit boven en onder de grond. Doordat er geen grondbewerking wordt uitgevoerd, ontstaat er ondergronds een stabiel milieu met voldoende voeding en neemt de bodembiodiversiteit toe.

Uit onderzoek blijkt dat de diversiteit van regenwormen, aaltjes, schimmels en bacteriën hoger is in de bodem onder oud grasland (36 jaar) dan tijdelijk grasland (3 jaar). In ouder grasland loopt ook het organische stofgehalte op. Dit heeft te maken met de stijging van bodembiodiversiteit en functionele biodiversiteit. De bovengrondse botanische samenstelling hangt ook gedeeltelijk met de leeftijd van het grasland samen, maar wordt in belangrijke mate bepaald door het graslandbeheer zoals de  gebruikte grassoorten bij inzaai, gebruik herbiciden en bemesting en de grondsoort.

Voorbeeld

Sjoerd Miedema heeft op zijn melkveebedrijf ideale omstandigheden voor weidevogels gecreëerd. Hij heeft kruidenrijk grasland, maait niet te vroeg en past waar mogelijk een hoger waterpeil en plasdras toe. Geen uitdaging laat hij onbenut om zijn doelen te bereiken. Daarvoor zet hij ook crowdfunding in.

Maatregelen