Diverse agrarische ondernemers combineren land- of tuinbouw en natuur. Ze maken gebruik van akkerranden, werken aan een gezonde bodem of zorgen dat het landschap aantrekkelijker wordt voor specifieke soorten vogels of planten. In dit hoofdstuk vind je inspirerende voorbeelden voor akkerbouw, melkveehouderij en tuinbouw. De ondernemers laten zien hoe ze de bodem gezond houden, hoe ze specifieke soorten stimuleren of werken aan het landschap. De voorbeelden zijn ontleend aan de brochure ‘ Verdienmodellen Natuurinclusieve Landbouw’ , een rapport van Wageningen Economic Research uit 2017.

Aan de slag

Verder lezen

Akkerbouw

 • Page:
  Akkerbouw - specifieke soorten

  In Rutten in de Noordoostpolder hebben Tonny en Anny Groot Koerkamp samen met hun zoon en schoondochter een bloembollenbedrijf met eigen teelt (22 ha) en broei van (5 miljoen) tulpen en enkele akkerbouwgewassen: 7 ha pootaardappelen en 3,5 ha uien. Inclusief huurland is het bedrijf ruim 30 ha groot. Weidevogelbeheer is een essentieel onderdeel van het bedrijf.
 • Page:
  Akkerbouw - landschap

  Akkerbouwer Pieter van Reeuwijk heeft op zijn bedrijf van 68 hectare bij Emmeloord in de Noordoostpolder, met zijn buren bloemenranden aangelegd. 400 meter (600 m²) ligt op zijn eigen bedrijf. Op dat bedrijf teelt hij aardappelen, suikerbieten, wintertarwe en daarnaast als kleinere gewassen, peen, uit en tulpen. Via de stichting Veldleeuwerik, een samenwerkingsverband van akkerbouwers en andere bedrijven, werd hij geprikkeld akkerranden aan te leggen.
 • Page:
  Akkerbouw - gezonde bodem

  In Ens telen akkerbouwer Digni Van den Dries en zijn zoon Krispijn in een maatschap diverse akker- en tuinbouwgewassen op 75 ha, overwegend zavelgrond op biologische wijze. Er worden aardappelen, wortelen, bieten , selderij, pastinaak, spinazie, pompoenen, koolsoorten, luzerne en granen geteeld. Daarnaast heeft Van den Dries een aantal kleinere teelten voor de niche- markt: mierikswortel en aardpeer. Hij heeft 4.800 meter aan natuurranden van 7 meter breed.

Veehouderij

 • Page:
  Veehouderij - specifieke soorten

  Klaas Oevering is een echte gruttoboer in Idzega in Zuidwest Friesland. Op 75 hectare land houdt samen met zijn vrouw hij 100 koeien. Met het oog op de grutte heeft hij op 14 hectare heeft een uitgesteld maaibeheer. Een klein deel (0,6 ha)  is ingericht als plas-dras ingericht. 11 ha huurt hij van het Fryske Gea als weide- vogelreservaat, de maaidatum is daar na 1 juli . Hij kan via een eigen inlaat zelf sturen met het waterpeil op zijn natuurgrond. Dat gebeurt in goed overleg met het waterschap. Zijn natuurgrond bemest hij met ruige mest.
 • Page:
  Veehouderij - landschap

  In de uiterwaarden van de IJssel bij Deventer pacht Annette Harberink 150 hectare land van de Stichting IJssellandschap. Ze houdt daar niet alleen 80 koeien, maar ze heeft ook de opdracht het terrein zo te beheren dat de Natura 2000 doelen gehaald worden. Zo moeten de heggen onderhouden worden. Een groot deel van het land is rustgebied voor weidevogels, er zijn speciale leeuwerikenveldjes en er zijn faunaranden. En op het land zijn drie geulen gegraven die vrij moeten blijven. In tijden van hoog water moet die geulen ruimte bieden voor de rivier de IJssel.
 • Page:
  Veehouderij - gezonde bodem

  Bote de Boer is melkveehouder in Tjerkwerd in de Zuidwesthoek van Friesland. Hij melkt 100 melkkoeien op 50 hectare grond. De Boer is niet alleen melkveehouder op de klei, hij is ook gek van weidevogels. Hij vindt het schitterend wanneer weidevogels in het voorjaar terugkomen. Om die weidevogels te helpen beheert hij 20 hectare als een natuurperceel. Het maaien stelt hij uit, het grondwater is er hoger zodat er plas-dras-stroken zijn. Met een stuw bepaalt hij zelf het waterpeil op deze percelen.

Multifunctionele landbouw

 • Page:
  Multifunctionele landbouw - specifieke soorten

  Naast een biologisch melkveebedrijf met 170 melkkoeien, heeft Henk Pelleboer bij Mastenbroek, even net noorden van Zwolle, een zorgtak en diepvrieshandel. Hij heeft een huiskavel van 52 hectare, daarnaast 25 ha natuurgrond van de gemeente Zwolle en 12 ha pacht van Staatsbosbeheer. Pelleboer werkt samen met twee akkerbouwers in de Noordoostpolder. Zijn vrouw en twee zonen werken ook in het bedrijf.
 • Page:
  Multifunctionele landbouw - landschap

  Het akkerbouwbedrijf van Wim Poppink in Winterswijk is 50 ha groot, waarvan 21 ha in eigendom. Daarnaast heeft hij bijna 5 ha bos. Het bedrijf ligt op matig fijn zand in Winterswijk. Poppink teelt 38 ha aardappelen, 4 ha suikerbieten, 1,5 ha rogge voor zaadteelt voor groenbemesters (na mais), 4,5  ha snijmais en 1 ha kerstbomen. Voor de teelt van een deel van de aardappelen ruilt hij percelen met acht melkveehouders via vaste contracten en eenjarige afspraken.
 • Page:
  Multifunctionele landbouw - gezonde bodem

  De familie Janse heeft in Wolphaarstdijk, vlak bij het Veerse meer een 65 hectare groot akkerbouwbedrijf op kleigrond. Naast aardappelen, suikerbieten, tarwe en graszaad wordt er op 1,5 hectare zeekraal geteeld. Janse teelt dit gewas met behulp van het zoute water uit het Veerse Meer.  Daarnaast is er een landschapscamping met 60 campingplaatsen.


Verder lezen