In Rutten in de Noordoostpolder hebben Tonny en Anny Groot Koerkamp samen met hun zoon en schoondochter een bloembollenbedrijf met eigen teelt (22 ha) en broei van (5 miljoen) tulpen en enkele akkerbouwgewassen: 7 ha pootaardappelen en 3,5 ha uien. Inclusief huurland is het bedrijf ruim 30 ha groot. Weidevogelbeheer is een essentieel onderdeel van het bedrijf.

Groot Koerkamp vindt dat dat landbouw moet beter laten zien wat men doet, zodat de burger beter begrijpt wat en waarom er gebeurt. Via open dagen bijvoorbeeld krijgen burgers vaak meer waardering voor wat boeren wel doen en tot stand brengen. Hij doet dat zelf door schoolklassen op zijn bedrijf te ontvangen en hen de nesten en de jongen te laten zien.

Groot Koerkamp houdt zich zeer actief bezig met (weide)vogelbeheer (kievit, eend, grutto, gele kwikstaart e.a.). Hij is zelf lid van de vogelwacht. De grond op het bedrijf is licht. Daarom ploegt Tonny de groenbemesters pas in het voorjaar om. Vogels hebben daardoor de hele winter door een schuilplaats. In het voorjaar markeert hij vogelnesten in zijn bollenvelden en legt de eieren bij het aanaarden (even) aan de kant. Als het lukt de nesten te beschermen, zodat de jongen groot worden, dan geeft dat veel voldoening. Hij laat ze met veel plezier zien aan zijn kleinkinderen en ook aan schoolklassen. In het bijzonder is hij trots op een torenvalkkast op zijn bedrijf, waarvan de bewoners hem helpen bij de muizenbestrijding.

 
 

Kievit, foto Pixabay

Een groep boeren, de ‘Kop van NOP’, heeft voor de Provincie Flevoland een 'natuurplan' gemaakt. De provincie wil dat de boeren kiezen uit vastgestelde pakketten, maar daar kunnen de boeren uit deze groep niet goed mee uit de voeten. Hun plan bestaat uit een biologisch kernbedrijf met plas-dras en aanvullende maatregelen in het gebied daarom heen. Zo heeft Groot Koerkamp aan het Waterschap voorgesteld om een 4 meter brede grasstrook aan de voet van de IJsselmeerdijk  enkele weken later te maaien dan nu het geval is. Dat zou gunstig zijn voor het weidevogelbeheer, maar ook voor rietzanger, kleine karekiet en wilde eend.

Groot Koerkamp vindt het frustrerend dat er door predatie veel eieren van kievit en grutto verloren gaan en er ook weinig jonge vogels overleven. Dit is moeilijk op te lossen. Maar misschien kan GPS in de toekomst helpen bij nestbescherming.

Meer informatie