De biodiversiteit op agrarische bedrijven (= agrobiodiversiteit), speelt een belangrijke rol in een natuurinclusieve landbouw. Natuurinclusieve landbouw is een vorm van duurzame landbouw. Daarnaast draagt natuurinclusieve landbouw actief bij aan de kwaliteit van diezelfde natuurlijke omgeving. Natuurinclusieve landbouw produceert voedsel binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving, met een positief effect op de biodiversiteit. Je kunt die agrobiodiversiteit indelen aan de hand van specifieke soorten planten en dieren, de bodem en landschapselementen.  De soorten, bodem en landschapelementen hangen vaak nauw met elkaar samen. Je kunt bij elke grondsoort en bij elk landgebruik maatregelen treffen (of juist achterwege laten) om de agrobiodiversiteit te stimuleren.


Samenhangende elementen voor Agrobiodiversiteit. (Felixx 2016)

Verder lezen

Thema's

Aan de slag