Inleiding

KoeKompas is een management instrument dat de diergezondheids- en dierenwelzijnsrisico's op het melkveebedrijf in beeld brengt en ook meteen de verbeterpunten aangeeft. Hiermee kan een bijdrage worden geleverd aan een betere diergezondheid en meer dierenwelzijn. Zo wordt ook gewerkt aan de verduurzaming van de melkveehouderij.

In KoeKompas wordt gekeken naar dier- en omgevingsaspecten zoals: melken, voeding en water, huisvesting, dierenwelzijn, werkroutines, dierziekte-incidentie en jongvee-opfok.

Wanneer de veehouder deelneemt aan KoeKompas wordt hij of zij hiervoor twee keer per jaar bezocht door de dierenarts. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke verplichting dat de dierenarts periodieke bedrijfsbezoeken dient af te leggen in het kader van de Regeling diergeneesmiddelen (bijlage 9).

In het eerste bezoek wordt een risicoanalyse uitgevoerd, geeft de dierenarts advies en worden doelen gesteld. Bij het tweede bezoek een half jaar later wordt besproken welke verbeterpunten zijn opgepakt en wat het resultaat daarvan is. Veehouders die met KoeKompas aan de slag gaan, kunnen KoeKompas gebruiken als BedrijfsGezondheidsPlan. Veterinaire controle en dierenwelzijn worden met KoeKompas behandeld, waardoor deelname aan het Periodiek Bedrijfsbezoek (PBB) of de Continue Diergezondheidsmonitoring (CDM) niet meer hoeft. Iedere zuivelonderneming stelt één van deze drie monitoringssystemen beschikbaar voor de aangesloten melkveehouders. Hiermee wordt gegarandeerd dat melkveehouders alleen melk leveren van gezonde koeien.


KoeKompas - Duurzame Zuivelketen

In deze theoretische opdracht verdiep je je in het KoeKompas en wat het voor het melkveebedrijf kan betekenen. 

Werkwijze

Lees de brochure over het KoeKompas en bekijk 1 van de twee invulsets ‘License to produce’ – automatisch of conventioneel melken (zie hulpmiddelen). Beantwoord de volgende vragen:

1. Wat is het doel van KoeKompas?

2. KoeKompas wordt door de eigen dierenarts uitgevoerd. Onder welke voorwaarden?

3. KoeKompas is vooral gericht op preventief werken in plaats van curatief werken, en wordt ingevuld op zeven punten (dier- en omgevingsaspecten). Kijk kritisch naar de onderdelen per punt in de door jou uitgekozen invulset. Geef per punt aan welke 3 onderdelen volgens jou het zwaarst mee zouden moeten tellen.

Hulpmiddelen

Invulset License to produce - automatisch melken, gebaseerd op KoeKompas (pdf)

Invulset License to produce - conventioneel melken, gebaseerd op KoeKompas (pdf)

https://www.zuivelplatform.nl/sites/default/files/Koekompas%20brochure%202018.pdf Brochure KoeKompas, Stichting KoeKompas

https://wetten.overheid.nl/BWBR0032626 Regeling diergeneesmiddelen

Resultaat

Aan het einde van deze opdracht begrijp je hoe KoeKompas werkt, onder welke voorwaarden een veehouder en dierenarts mag deelnemen. Ook begrijp je hoe Koekompas en complete kijk geeft op het bedrijf.