Het grote belang van de food keten voor de Nederlandse economie en voor de consument is overduidelijk. De food sector tracht haar taak in te vullen op een zo efficiënt mogelijke manier en de consument profiteert in de vorm van een betaalbare maaltijd.

Toch is het de vraag of de food branche op deze wijze door kan gaan. Op de langere termijn is meer nodig om de belangen van de sector zelf, consumenten en omgeving / milieu te dienen. De keten is te aanbod gedreven en te veel gefocust op prijs. Gezondheid van consumenten en van ondernemingen, innovatie en kwaliteit, maar ook milieu lijken hieronder te gaan lijden.

Hoewel de toegevoegde waarde van de food sector dus groot is dreigt een neerwaartse spiraal. Een strijd om schaalgrootte, kosten en prijs zal alle spelers op termijn pijn doen. De vraag rijst wat de mogelijkheden zijn om aan deze neerwaartse spiraal te ontsnappen.

Welke kansen zouden ondernemers kunnen aangrijpen om de situatie voor zichzelf en voor de sector te verbeteren?


Trends

Om de uitdagingen, waar de foodsector de komende jaren voor staat, in beeld te krijgen zijn trendanalyses uitgevoerd die aangeven welke trends de komende 20 jaar een belangrijke rol spelen en hoe zij van invloed zullen zijn op de food keten?

Op basis van een toekomstanalyse (tot 2030) van het voedselsysteem en de foodsector zijn de belangrijkste trends voorspeld.

Tabel 1: Weergave van de trends (bron letterlijke tekst: Food 2030, rapport ING)

Trends
Een groeiende wereldbevolking kent in 2030 een grotere behoefte aan voedsel. Tegelijkertijd wordt ook differentiatie gewenst door vergrijzing en individualisering. Innovatie is vereist om in behoeften te voorzien.Goed gedrag in de vorm van duurzaamheid is eveneens een belangrijk aspect in food. In het bedrijfsleven onderkent men meer en meer de kracht van duurzame bedrijfsmodellen.
Het economisch evenwicht verschuift. Voor landen wordt food een belangrijke asset. De strijd in de food sector neemt toe, waarbij kosten, efficiency, schaal en macht domineren.Technologie zal een zeer belangrijke rol spelen bij het kunnen voldoen aan een grotere, meer gedifferentieerde en duurzame behoefte aan voedsel. In alle schakels van de sector en bij de consument thuis.
Food kent ook een andere kant. De kant van het verhaal waarbij de koppeling wordt gemaakt naar emotionele en zintuiglijke aspecten. Stromingen als real food/local food stellen deze aspecten centraal. Tegelijkertijd spelen ook trends als gemak, genot en gezondheid een rol.Overheden hebben een belangrijke richting en regelgevende functie in food. Deze zal enkel in belang toenemen door nieuwe technologie en maatschappelijke issues als duurzaamheid, gezondheid en fair trade.


Vraagstukken

De doorblik naar de 5 belangrijkste thema's van de hoofdtrends in de foodwereld tot 2030 maakt inzichtelijk welke de grote vraagstukken zijn bij toekomstige bedrijfsontwikkeling in de foodsector.

Tabel 2: Overzicht van de belangrijkste thema's bij toekomstige bedrijfsontwikkeling in de foodsector

Thema’s hoofdtrends in food tot 2030

Vraagstuk

Uitersten  van ontwikkelingskeuze

Vraag en aanbod

Hoe wordt voldaan aan de groeiende en gedifferentieerde behoeften?

Push versus Pull

Keten

Hoe wordt de strijd in de keten in de toekomst gevoerd?

Macht versus samenwerking

MVO

Uit welk oogpunt wordt duurzaamheid gestimuleerd en hoe ver gaat men?

Profit versus maatschappelijke rol

Technologie

Hoe ver kan/mag men gaan in food?

High tech versus high tech niet leidend en enigszins gelimiteerd

Regelgeving

Staat veel en goedkoop voorop of gezondheid?

Voedselzekerheid versus voedselveiligheid

Uit rapport ING; Food 2030

Ga hier naar 2.1 voor de ontwikkelingsvisie van het bedrijf.