De productie per hectare in de fruitteelt is sinds 1900 sterk toegenomen (Fig. 1). Dit komt onder andere door intensivering van de teelt. Hoogstam boomgaarden zijn in de loop der jaren vervangen door laagstam boomgaarden. Dit was mogelijk door dat er zwak groeiende onderstammen zijn ontwikkeld, zoals M9. Hierdoor kon de plantdichtheid worden verhoogd.

Deze intensivering komt tot uiting in hogere opbrengsten per ha en daling van het areaal (Fig. 2). 

Fig. 1. Veranderingen in de teelt van appels in de periode van 1900 tot 1990 (Wagenmakers, 1995).

Fig. 2. Ontwikkelingen van het areaal groot fruit (appel en peer) en het aantal bedrijven in de periode 1980 – 2019 (CBS Statline).

Daarnaast heeft zich binnen het groot fruit een verschuiving voorgedaan. Het areaal peren was tot voor kort kleiner dan het areaal appels. Sinds ongeveer 2010 is het areaal peren groter dan het areaal appels (Tabel 1).


Tabel 1. Ontwikkeling van het areaal groot fruit (CBS Statline).

Jaar

Areaal groot fruit ha


Appel

Peer

1950

40.600

14.500

1960

35.600

10.800

1970

26.200

  8.400

1980

17.200

  5.700

2012

  7.900

  8.200

2018

  6.598

  9.970

Op dit moment staan de financiële marges echter onder druk. Soms wordt het fruit  tegen  kostprijs afgezet. Dit komt deels door concurrentie vanuit buitenland. Een van de manieren voor het reduceren van de kostprijs is schaalvergroting, wat al lange tijd gaande is. Het optimaliseren van de productie en kwaliteit binnen een boomgaard biedt ook kansen. Hiervoor zijn meer detailinzicht en/of precisiemaatregelen nodig, waarbij precisiefruitteelt van belang wordt.

In afgelopen decennia is het aantal fruitbedrijven veel sterker afgenomen dan het areaal. Gemiddeld zijn bedrijven dus groter geworden. Genoeg beschikbaarheid van arbeid is steeds lastiger, met name in plukperiode. Dit wordt voornamelijk ingevuld door buitenlandse medewerkers, wat kan leiden tot problemen met de taal (minder melden van bijzonderheden, etc.). Het hebben van weinig arbeidskrachten vraagt om automatisering/robotisering van eenvoudige handelingen. De combinatie van schaalvergroting en gebrek aan arbeidskrachten heeft tot gevolg dat het voor de fruitteler lastiger is om goed detailinzicht in het bedrijf te hebben. Sensordata kan hierbij hulp bieden.

De maatschappij vraagt steeds meer transparantie in de keten (Track & Trace). Dit uit zich in eisen van afnemers aan fruittelers: waar komt het product vandaan? Welke en hoeveel gewasbescherming en bemesting is toegepast (i.v.m. voedselveiligheid). Keurmerken vragen om registratie van handelingen en vermindering van inzet van gewasbescherming en bemesting.

Afnemers willen graag eerder informatie ontvangen over de verwachtte oogst. 

Ook hierbij kan sensordata hulp bieden (gekoppeld aan GPS-locatie), bijvoorbeeld precisiebespuiting, -bemesting, oogstraming, etc.